نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-4823360
امروز
سه شنبه 1402/9/7
|
ساعت

شعار سال 1402

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 1402/07/22 | 10:27   | تعداد بازدید : 76
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراە معاون توسعەو مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
در تاریخ 1402/07/22 مدیرکل محترم و همراهان ایشان در ادارە حاضر و ضمن بررسی عملکرد ادارە و برگزاری نشستی صمیمانە با همکاران از نزدیک با مشکلات ادارە و همکاران آشنا و برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات ادارە و همکاران قول مساعد دادند...
تاریخ و ساعت خبر : 1402/07/22 | 10:27   | تعداد بازدید : 12
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراە معاون توسعەو مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
در تاریخ 1402/07/22 مدیرکل محترم و همراهان ایشان در ادارە حاضر و ضمن بررسی عملکرد ادارە و برگزاری نشستی صمیمانە با همکاران از نزدیک با مشکلات ادارە و همکاران آشنا و برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات ادارە و همکاران قول مساعد دادند...
تاریخ و ساعت خبر : 1402/07/22 | 10:26   | تعداد بازدید : 14
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراە معاون توسعەو مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
در تاریخ 1402/07/22 مدیرکل محترم و همراهان ایشان در ادارە حاضر و ضمن بررسی عملکرد ادارە و برگزاری نشستی صمیمانە با همکاران از نزدیک با مشکلات ادارە و همکاران آشنا و برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات ادارە و همکاران قول مساعد دادند...
تاریخ و ساعت خبر : 1402/07/22 | 7:33   | تعداد بازدید : 1883
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراەمعاون توسعە مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراەمعاون توسعە مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد...
تاریخ و ساعت خبر : 1402/07/22 | 10:27   | تعداد بازدید : 76
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراە معاون توسعەو مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
در تاریخ 1402/07/22 مدیرکل محترم و همراهان ایشان در ادارە حاضر و ضمن بررسی عملکرد ادارە و برگزاری نشستی صمیمانە با همکاران از نزدیک با مشکلات ادارە و همکاران آشنا و برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات ادارە و همکاران قول مساعد دادند...
تاریخ و ساعت خبر : 1402/07/22 | 10:27   | تعداد بازدید : 12
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراە معاون توسعەو مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
در تاریخ 1402/07/22 مدیرکل محترم و همراهان ایشان در ادارە حاضر و ضمن بررسی عملکرد ادارە و برگزاری نشستی صمیمانە با همکاران از نزدیک با مشکلات ادارە و همکاران آشنا و برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات ادارە و همکاران قول مساعد دادند...
تاریخ و ساعت خبر : 1402/07/22 | 10:26   | تعداد بازدید : 14
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراە معاون توسعەو مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
در تاریخ 1402/07/22 مدیرکل محترم و همراهان ایشان در ادارە حاضر و ضمن بررسی عملکرد ادارە و برگزاری نشستی صمیمانە با همکاران از نزدیک با مشکلات ادارە و همکاران آشنا و برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات ادارە و همکاران قول مساعد دادند...
تاریخ و ساعت خبر : 1402/07/22 | 7:33   | تعداد بازدید : 1883
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراەمعاون توسعە مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراەمعاون توسعە مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد...


آدرس : سرو آباد خ معلم روبروي شهرداري
کد پستی : 15477-66781 | نمابر: 08734823360 | شماره تماس : 4823360-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com